motivácia odbornosť dôvera

PaedDr. Eva Balážová - LINGUA CREDO

Bela IV. 6
Zvolen
96001
0911 422 828
eva.balazova@lingua-credo.sk

Obchodné podmienky Lingua Credo v zmysle § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

 

 1. Všeobecné ustanovenia

Spoločnosť PaedDr. Eva Balážová - Lingua Credo, Ivana Krasku 1767/18, 960 01 Zvolen, IČO: 43284329, DIČ: 1038930277 (ďalej “Spoločnosť”), zapísaná v živnostenskom registri Okresného úradu Zvolen č. 670 – 14990.

 

 1. Zmluvný vzťah

Zmluva medzi Spoločnosťou a klientom vzniká na základe podpísania prihlášky alebo zaslania objednávky.

 

 1. Ceny za poskytované služby
  1. Spoločnosť  si vyhradzuje zmenu cenníka.
  2. Informácie o cenách sú dostupné na vyžiadanie alebo na www.lingua-credo.sk.
  3. Spoločnosť poskytuje rodinnú zľavu -10% na celkovú fakturovanú sumu za kurzy, ktoré absolvujú rodinní príslušníci (rodičia a deti, súrodenci) v danom fakturačnom období.  Zľavy nie je možné kombinovať.

 

 1. Platby
  1. Poplatky za služby Spoločnosti sa uhrádzajú bezhotovostne na číslo účtu v ČSOB a.s. banke SK8975000000004020648347.
  2. Služby fakturované za semester /ročné kurzy 5 – 8 účastníkov; miniskupinky 3 - 4/

Ceny za služby sa fakturujú vopred, pred začatím kurzu. Klient sa zaväzuje zaplatiť za oba semestre ročného kurzu a to v nasledovných termínoch: za prvý semester do 15.9. a za druhý semester do 31.1.

 1. Ostatné služby /individuálne a párové hodiny/

Klient si kupuje blok hodín najmenej na dva mesiace, ktoré sa uhrádzajú vopred, pred dohodnutým začatím vyučovania.

 

 

 1. Rezervácia účastníckeho miesta v celoročnom kurze v júni.

Na základe júnovej prihlášky podpísanej do 30.6., Spoločnosť  vystaví zálohovú faktúru podľa aktuálneho cenníka služieb. Po pripísaní platby na účet Spoločnosti do 5.7., bude klientovi rezervované miesto v kurzovej skupine.  Riadna faktúra – daňový doklad o zaplatení,  bude vystavený v deň nástupu do kurzu.

 

 

 1. Storno  podmienky
  1. Klient má nárok na vrátenie pomernej časti školného v prípade dlhodobého vymeškania z dôvodu choroby v rozsahu dlhšom než 21 dní a po predložení lekárskeho potvrdenia. V ostatných prípadoch neúčasť na jazykovom kurze nezakladá nárok na finančnú kompenzáciu. Klientovi však bude poskytnutá možnosť konzultácie ohľadom prebratého učiva a budú mu zaslané správy z vyučovania.
  2. V prípade, že sa  klient  rozhodne  na  ročný  kurz  nenastúpiť, má  povinnosť o tejto  skutočnosti  informovať   Spoločnosť  najneskôr 7  dní  pred  dátumom  začatia  kurzu. Ak tak neurobí, alebo stornuje kurz po jeho začatí, Spoločnosť si účtuje  storno  poplatok  v  plnej výške celkovej  sumy  za  kurz.
  3. Študenti individuálnych a párových hodín môžu presunúť alebo zrušiť  hodinu , ak sa jej nemôže zúčastniť. Takúto zmenu je  potrebné oznámiť aspoň 24 hodín pred riadnym termínom. V prípade, že sa študent nedostaví na vyučovanie a neoznámi túto skutočnosť aspoň 24 hodín pred riadnym termínom, bude mu účtovaný poplatok za riadnu vyučovaciu hodinu.
  4. Počas štátnych sviatkov sa nevyučuje. Spoločnosť si vyhradzuje právo na určenie náhradného termínu hodín, ktoré pripadnú na štátny sviatok.
  5. Storno  podmienky v  tomto  článku  neplatia  pri nedodržaní resp. zmene podmienok kurzu zo strany Spoločnosti. Spoločnosť sa zaväzuje zabezpečiť jazykový kurz v dohodnutom rozsahu hodín. Pokiaľ  Spoločnosť  dohodnutý rozsah hodín nedodrží, je povinná klientom pomernú časť poplatku za jazykový kurz vrátiť. V prípade, že hodina nemôže byť odučená, Spoločnosť je povinná klientov o tejto skutočnosti informovať a hodinu klientom nahradiť.
  6. Za neúčasť na náhradnej hodine sa kompenzácia neposkytuje.
  7. Spoločnosť si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy za predpokladu, že kapacitne nenaplní jazykový kurz (min 5 účastníkov, max 8) . V takomto prípade ponúkne klientom možnosť alternatívnej formy vzdelávania, alebo zaradenia do iného jazykového kurzu. Spoločnosť má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak klient (resp. jeho dieťa) neprimeraným správaním opakovane narúša priebeh jazykového kurzu. Klient (resp. jeho dieťa) bude v takomto prípade z jazykového kurzu vylúčený bez nároku na vrátenie poplatku za jazykový kurz.

 

 

 1. Omeškané  platby
  1. Splatnosť  faktúry je 14 dní. Pri  omeškaní  platby  si Lingua Credo účtuje  poplatok z omeškania  vo výške 0,05% z fakturovanej sumy za každý začatý omeškaný deň odo dňa splatnosti faktúry. Navýšené kurzovné je právne vymáhateľné.
  2. Pri meškaní s úhradou v trvaní viac ako 30 dní od dátumu splatnosti klinet stráca nárok na zľavy a Spoločnosť si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy.
 

    8. Ochrana osobných údajov

a. Pre informácie o tom, ako spracovávame Vaše osobné údaje sa prosím oboznámte s našimi Ochrana osobných údajov (1).pdf (304876)

 

Vo Zvolene, 20.5.2018