motivácia odbornosť dôvera

PaedDr. Eva Balážová - LINGUA CREDO

Bela IV. 6
Zvolen
96001
0911 422 828
eva.balazova@lingua-credo.sk

Big Ben Club

Big Ben Club 1
Kurz pre deti 1. ročníka ZŠ obsahovo zodpovedá vyučovaniu angličtiny v prvom ročníku jazykovej triedy. Deti naberajú novú slovnú zásobu, trénujú komunikačné zručnosti aj porozumenie. Učenie je nepriame, formou intenzívnej jazykovej hry, pútavých príbehov, hrania divadielka a čítania obrázkových...
Big Ben Club 2
Big Ben Club 2 je určený druhákom na ZŠ. Deti počas roka prechádzajú dvomi stupňami k pripravenosti na vyučovanie angličtiny v treťom ročníku: tretiaci sa učia všetky štyri jazykové zručnosti naraz (hovorenie, počúvanie, čítanie a písanie). Deti, ktoré pred tretím ročníkom nemali angličtinu, mávajú...
Big Ben Club 3
Big Ben Club 3 je určený pre žiakov 3. ročníka ZŠ.  Obsah kurzu sa sústreďuje na nácvik všetkých štyroch jazykových zručností naraz: hovorenie, počúvanie, čítanie a písanie. V oblasti písania a čítania deti dokážu napísať podľa modelu krátky text o svojej izbe, o svojom zvieratku, záľubách a...
Big Ben Club 4
Kurz Big Ben Club 4 je určený žiakom 4. ročníka ZŠ. Deti sa naučia plynule rozprávať o tom, čo práve robia oni alebo iní, čo sa deje na obrázku. Naučia sa porozprávať o svojom dennom režime, čo zvyčajne a radi robievajú vo voľnom čase. Na konci ročníka sa zoznámia s minulým časom slovesa byť. V...
Big Ben Club 5
Big Ben Club 5 je určený žiakom 5. ročníka ZŠ. Cieľom piatackeho klubu je uľahčiť deťom prechod na "druhostupniarsky" spôsob vyučovania angličtiny. Venujeme sa gramatickým hrám, pútavým drilom a cvičeniam, aby sa žiakom zautomatizovali gramatické tvary a zvykli si na zložitejšie vety. Obsah kurzu...
Big Ben Club 6
Kurz Big Ben Club 6 je určený žiakom 6. ročníka ZŠ. Deti sa naučia kombinovane používať prítomné časy, modálne slovesá, vyjadrenie budúcnosti. Špeciálnu pozornosť venujeme nácviku minulého času jednoduchého, ale už aj priebehového pri rozprávaní príhod a príbehov. Deti sa náročné tvary učia cez...
Big Ben Club 7
Kurz Big Ben Club 7 je určený žiakom siedmeho ročníka ZŠ. Deti sa naučia samostatne rozprávať, pričom dôraz kladieme rovnako na správnosť aj na plynulosť. V čítaní sa posunú vpred nácvikom čítania súvislého neznámeho textu z rôznych záujmových tematických oblastí. Naučia sa konverzovať s využitím...
Big Ben Club Teens
Kurz Big Ben Teens je určený žiakom ôsmeho a deviateho ročníka ZŠ a prvákom na SŠ, ktorí potrebujú docvičiť najdôležitejšie učivo zo základnej školy.  Študenti Big Ben Club Teens budú aktívne ovládať základný systém gramatických časov v rozsahu učiva ZŠ, ich kombinácie a využitie. Rozšíria si...

Big Ben Club - ZŠ

Big Ben Club - ZŠ

Deti 1. - 5. roč. ZŠ; Juniori 6. - 9. roč ZŠ

Na základe dlhoročných skúseností s vyučovaním angličtiny uplatňujeme v Big Ben kluboch filozofiu, že dieťa sa dokáže naučiť veľmi veľa, ak sa učí v kľudnej a priateľskej atmosfére, ak mu je jasné, aké sú ciele a ako sa k nim dopracovať, ak pozná pravidlá  a dôsledky, ak je podporované a dostáva uznanie za svoje výkony. 

Naše deti - klienti Big Ben klubov - odchádzajú z každej hodiny s jazykovým produktom a dosahujeme výborné výsledky v podobe zlepšenia komunikácie, lepšieho pochopenia gramatického učiva, zaktivizovania pasívnej slovnej zásoby a v neposlednom rade aj zlepšenia prospechu z angličtiny v škole. Výsledok, na ktorý sme najviac pyšní, je pozitívny vzaťh detí k angličtine. 
  
Odborne pripravení lektori sa riadia na hodinách zásadami klubového vyučovania:
  • každé dieťa dostáva na hodine rovnaký priestor 
  • k žiakom pristupujeme diferencovane t.j. podľa ich individuálnych potrieb (doučovanie, potreba rozprávať, potreba nácviku správnej gramatiky, potreba naučiť sa viac ako v škole a podobne)
  • vyučovanie má nenásilnú formu mimoškolskej aktivity
  • gro jazykového učiva sa deti naučia priamo na hodine (nie doma samoštúdiom)
  • dodržiavame zásadu opakovania, názornosti, používame metodiku pútavého drilu a pripravujeme pestré hodiny
 

V prípade záujmu môže Vaše dieťa ukončiť kurz medzinárodným detským certifikátom z angličtiny Cambridge English language Assessment.

Skúška má veľký význam pre ďalšie štúdium angličtiny. Je predovšetkým veľkou motiváciou, jej zvládnutie dáva dieťaťu pocit mimoriadneho úspechu a príprava výrazne posúva úroveň jeho angličtiny smerom nahor.  Žiak, ktorý zvládne Cambridge exam, má svoju výkonnostnú latku nastavenú dostatočne vysoko a tento úspech ho nepriamo zaväzuje ďalej na sebe pracovať. 

Samotná skúška má formu zábavného a motivujúceho testu.      

Stiahnite si informáciu pre rodičov.