motivácia odbornosť dôvera

PaedDr. Eva Balážová - LINGUA CREDO

Bela IV. 6
Zvolen
96001
0911 422 828
eva.balazova@lingua-credo.sk

Učíme sa slovíčka s malým angličtinárom.

13.10.2014 11:30

Farebné upratovanie anglických slovíčok.

 
Slovíčka, dril, opakovanie slovenské - anglické...  To je s tretiakom alebo druhákom záber. 
Ponúkam Vám novšiu metódu, ktorá je zábavná a oveľa účinnejšia. 

Postup:

Potrebujete: fixky, farebné odkazové lístočky (oranžová, žltá, zelená), 3 obálky/ plastové krabičky / alebo iné zakladače, slovíčka z lekcií a dobrú náladu.
 
                           
 
 
Pri učení sa slovíčok už v takomto ranom veku sa oplatí triediť ich podľa gramatiky a významu. Pre tretiaka a štvrtáka sú to 3 základné, ktoré budeme rozlišovať  farebne:
 1. ŽLTÉ LÍSTOČKY -  podstatné mená  Kto? Čo? a osobné zámená  (napr. apple, mother, elephant, pencil,  bike, I, you, we, they, he, she, it ...)
 2. ORANŽOVÉ LÍSTOČKY - prídavné mená Aký? Ktorý? Čí?  (napr. happy, tall, good, red, blue, funny, hungry ...)
 3. ZELENÉ LÍSTOČKY - slovesá Čo robí? Čo sa s ním deje? (napr.am, is, are, can, have, has,  sit down, jump, brush, sing, write, go, play ...)
Na príslušný lístoček napíše dieťa na jednu stranu čiernou anglické a na druhú modrou slovenské slovo (alebo jednoduchý obrázok napr. z picture dictionary v knihe).
Každú farbu "uprace" do iného zakladača. Tento postup robte priebežne vždy pri nových slovíčkach. 
 

DOMÁCE 10 min AKTIVITY S KARTIČKAMI:

Mačka vo vreci
Požiadajte dieťa, aby si poslepiačky vybralo 10 ľubovoľných kartičiek zo všetkých farieb. Podávajte mu ich po jednej a trénujte pamäť: ukážte mu slovenské slovo a dieťa povie anglické, skontrolovať môže obrátením kartičky. Tie slová, ktoré uhádne na prvýkrát, dávajte na jednu kôpku, tie, ktoré neuhádne, na druhú. Po skončení spočítajte uhádnuté kartičky a pripíšte mu za ne počet nahraných bodov. S druhou kôpkou pokračujte rovnakým spôsobom, až kým neuhádne slová na prvý raz.
 
Výhody:
 • neustále opakovanie a učenie sa slovíčok aj z predošlých lekcií
 • cvičenie pamäte
 • motivujúce a zábavné učenie
Žltá veža
Po čase sa v zakladači nahromadia žlté lístočky z rôznych tematických okruhov: pomenovania členov rodiny, zvierat, nábytku, izieb, jedla, hračiek a pod. Vyberte na koberec všetky žlté kartičky a zadajte tri témy napr: domáce zvieratá, hračky, športy. Pre každú tému dieťa vyberaním z kartičiek "stavia vežu". 
 
Výhody:
 • nesutála systematizácia slovnej zásoby aj s pribúdajúcimi novými slovíčkami
 • tematické triedenie slovíčok podporuje ich ukladanie do dlhodobej pamäte
Žltá plus oranžová
Vyberte päť ľubovoľných žltých katričiek a položte ich na koberec do stľpca. Dieťa potom z oranžových kartičiek prikladá zľava / pred žlté slovo prídavné mená, ktoré ho môžu významovo opisovať. Napr vyberiete slovo mother, dieťa môže pridať oranžové prídavné meno happy, tall a pod. Skontrolujete správnosť prekladom. Dieťa preloží spojenie oranžového a žltého lístka napr. šťastná mama, vysoká mama. Ak preklad dáva zmysel (kontrola na druhej strane kartičky), úloha je splnená správne.
Za každý správny oranžový lístok pripíšte dieťaťu bod.
 
Výhody:
 • dieťa sa učí vytvárať slovné spojenia
 • rozvíja sa tvorivosť v používaní slovíčok
 • takéto učenie vedei k aktívnym vedomostiam
Skladačka
Pri tejto skladačke použijeme všetky kartičky. Dieťa si vyberie poslepiačky po dve karty z každej farby. Na koberci z nich potom skladá jednoduché vety vyberaním a pridávaním ďalších vhodných slov zo zakladačov. Vety ukladá pod seba. Ich správnosť si overí prekladom. Dbajte na to, že každá veta musí obsahovať žlté slovo (podmet).  Za každú správnu vetu pripíšte dieťaťu bod. 
 
Výhody:
 • deti sa učia tvoriť vety bez vzoru, z pamäti, tak, ako to prebieha pri bežnej komunikácii
 • rozvíja sa tvorivosť v používaní slovíčok
 • vytvára sa návyk, že v ANJ musí byť vyjadrený podmet (napr. v SJ môžeme povedať "Je doma." ale v ANJ musíme povedať "On je doma.  -  He is at home ."
 
Pozrite si ukážky hier s kartičkami: